Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

 

 

Změny v používání POR

1) zasílám odkaz na stránky Státní zdravotní ústav, kde najdete výklad k používání přípravků dle § 52b, odst.3 zákona 326/2004 Sb. 

§ 52b

Omezení použití přípravků nebo rizika použití přípravků v určitých oblastech

(1) Při používání přípravků v územích chráněných podle zvláštního právního předpisu v oblasti ochrany přírody87) je profesionální uživatel povinen přijmout opatření k minimalizaci rizik aplikace přípravku pro životní prostředí, necílové organismy a biodiverzitu. Ustanovení zvláštního právního předpisu v oblasti ochrany přírody87) tímto nejsou dotčena.

(2) Na pozemcích a v objektech, ve kterých má být provedeno ošetření přípravkem, upřednostní profesionální uživatel při tomto ošetření přípravky představující nízké riziko67) nebo přijme opatření vedoucí ke snížení rizika z hlediska zdraví lidí, pokud tyto pozemky nebo objekty využívají nebo do nich mají přístup pracovníci v zemědělství, nebo se jedná o oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel.

(3) Na pozemcích, na nichž se nachází oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel podle čl. 3 odst. 14 nařízení (ES) č. 1107/2009, a na zastavěných stavebních pozemcích (dále jen „vymezené území“) a v jeho okolí do vzdálenosti 20 metrů je zakázáno, není-li na etiketě přípravku uvedena vzdálenost delší, aplikovat přípravky

a) karcinogenní se standardní větou o nebezpečnosti82) H350 nebo H350i,

b) mutagenní v zárodečných buňkách se standardní větou o nebezpečnosti H340,

c) toxické pro reprodukci se standardní větou o nebezpečnosti H360 včetně doplňujících kódů,

d) senzibilizující dýchací cesty se standardní větou o nebezpečnosti H334,

e) karcinogenní se standardní větou o nebezpečnosti R45 nebo R49,

f) mutagenní se standardní větou o nebezpečnosti R46,

g) toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se standardní větou o nebezpečnosti R60 nebo R61 nebo jejich kombinacemi, nebo

h) senzibilizující dýchací cesty se standardní větou o nebezpečnosti R42.

Hranice vymezeného území může obec v odůvodněných případech nařízením obce rozšířit; takto rozšířené hranice musí být vedeny po hranicích parcel.

 

např. Tango Super

http://www.szu.cz/tema/ochranna-opatreni-k-ochrane-zdravi-mistnich-obyvatel

tema_ochranna-opatreni-k-ochrane-zdravi-mistnich-obyvatel.pdf.pdf

 

2) výklad ohledně § 51, zákona 326/2004 Sb. mi byl paní Ing. Blažkovou z ÚKZÚZ Brno vyložen takto:

- v zákoně není řečeno o jaké přípravky se jedná v případě odst.3= pokud porost nekvete a použijeme tankmix přípravku s jiným přípravkem či hnojivem, tak je nejedná o zvlášť nebezpečný přípravek pro včely a nemusí se hlásit včelařům, pokud přípravek jako takový nemá toto označení přímo na etiketě (např. Nurelle D- SPe8 a ZNV).

- pokud porost kvete, tak se všechny tankmixy musí hlásit včelařům

- pokud je přípravek přímo na etiketě označen jako nebezpečný či zvlášť nebezpečný pro včely, tak se musí vždy hlásit včlařům

Paní Ing. A.Blažková se bude snažit vyhotovit Metodické pokyny k tomuto paragrafu. 

§ 51

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků

(1) Profesionální uživatel nesmí ve venkovním prostředí aplikovat přípravky označené jako

a) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nepostupuje v souladu s odstavcem 2; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné,

b) přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby40) a Ústavu, a to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku.

(2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 profesionální uživatel je povinen

a) zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku,

b) projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby40).

(3) Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, použit ve směsi s jiným přípravkem, pomocným prostředkem, hnojivem nebo pomocnou látkou, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku zvlášť nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem.

(4) Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky nebo pomocné prostředky, které nejsou podle rozhodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani zvlášť nebezpečné pro včely, hnojiva nebo pomocné látky, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem.

(5) Chovatel včel je povinen oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě údaje k umístění stanovišť včelstev.

(6) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel honitby nebo osoba, jíž přísluší výkon rybářského práva, že došlo k úhynu zvěře nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa v součinnosti s Ústavem provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel nebo uživatele honitby nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, o výsledku tohoto vyšetření. Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též Ústavu a chovatelům včel, popřípadě uživateli honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva, pokud jsou tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené.

(7) Ustanovením odstavce 6 nejsou dotčena práva na uplatnění nároků na náhradu škody podle obecných právních předpisů.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví

a) další případy a okolnosti, kdy je nutná ochrana včel podle odstavce 1 písm. a),

b) náležitosti oznámení podle odstavce 1 písm. b),

c) podrobnosti k ochraně včel, zvěře a některých dalších necílových organismů41) při použití přípravků.

 

Pozor také na § 4, vyhlášku č. 327/2004Sb.  

 

Zasílám NV k přímým platbám pro rok 2018.

Stručný přehled změn

změny – SAPS pro rok 2018:

§ 6: při deklaraci konopí lze deklarovat uznávací list nebo úřední návěsku,

§ 7: výjimka pro plochy TTP v H1 – termín seče a pastvy posunut až do 31.8.,

 

změny – greening pro rok 2018:

§ 9: platba bude poskytnuta od 1 ha zemědělské půdy,

§ 10: porušení SEO ploch v rámci ECP bude vyhodnoceno  k 1.1.2018,

§ 13: Krajinné prvky (KP) - úprava způsobilosti vnějších lineárních KP (příkop, mez, terasa, stromořadí): vnější lineární KP, který přiléhá svou delší stranou k dalšímu lineárnímu způsobilému  KP, který přiléhá k orné půdě zemědělského podniku, se považuje za způsobilý KP pro EFA,

§ 14: Ochranný pás - jako ochranný pás lze deklarovat souvrať nebo ochranný pás podél vody, kterým jsou plněny požadavky podmíněnosti (DZES 1, PPH 1); podmínky pro ochranné pásy jsou nastaveny stejně, jako byly pro souvratě: - pás o šířce 1 až 20 m založený od hraníce DPB, - stanoven seznam povolených plodin, které jsou jiné než je hlavní plodina (souvislý pokryv od 1.6. do 15.7.), - zákaz produkce (seče i pastvy), zákaz hnojiv; za ochranný pás, který lze vyhradit jako EFA, nelze považovat plochu biopásů v AEKO,

§ 13 a § 14: Krajinné prvky a ochranné pásy - změna způsobilosti KP a ochranných pásů, které přesahují stanovený maximální rozměr, - doposud se např. souvrať, která přesáhla 20 m, nezapočítala jako EFA, - nyní může mít souvrať 50 m, ale jako EFA se započte tolik metrů, kolik má souvrať ve skutečnosti (maximálně však 20 m),

§ 17: Meziplodiny - úprava období údržby - minimálně 8 týdnů

  • letní varianta: od 31.7. do 24.9.

  • ozimá varianta: od 6.9. do 31.10. 

  • podsevy: od 1.8. do 24.9.

v uvedených obdobích – zákaz použití POR; rozšíření seznamu o podsev luskovin - jetel luční, komonice bílá, štírovník růžkatý; rozšíření seznamu meziplodin - jetel šípovitý, svazenka shloučená,

§ 18: Dusík vázající plodiny - zůstává povinnost souvislého pokryvu půdy nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků od 1.6. do 15.7., zůstává povinnost založení ozimu do 31.10., zákaz použití POR od výsevu do sklizně plodin, evidenční povinnost POR + data výsevu a sklizně,

 

změny - Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS):

§ 28: Bílkovinné plodiny - odstranění podmínky min. intenzity chovu přežvýkavců 3 VDJ/ha,

příloha č. 7 k NV: technická úprava v rámci VCS na zeleninu - požadavek zelinářské praxe: - zkrácení délky vegetační doby u cibule (cibule na zeleno), - zavedení počtu vysetých ks a minimální HTS u salátu.

použito z web: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-4.html

Narizeni_vlady_k_primym_platbam_novela_2018_sb0152_2017.pdf

 

 

Info pro chovatele hospodářských zvířat

Od 1.1.2017 začne platit 7-mi denní lhůta pro podání hlášení pohybů skotu, ovcí a koz do ÚE.

Zkracuje se z 14 na 7 dnů a nebere se zřetel na administrativní/technickou lhůtu 7 dní.